Τίτλος: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΑΣ Τοποθεσία: Νήσος Κέα (Τζια) Κύριος Έργου: Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων
Προϋπολογισμός: 46.751.047 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1988-1989 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή προβλήτα πρόσδεσης οχηματαγωγών πλοίων.