Τίτλος: ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΪΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Τοποθεσία: Μαϊστράτος , Ν. Κεφαλληνίας Κύριος Έργου: Δ.Τ.Υ Ν. Κεφαλληνίας
Προϋπολογισμός: 180.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1992-1994 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.
.
.
.
.

Περιγραφή: Κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 345 m. Κατασκευή ανωδομής από πέτρα.