Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Τοποθεσία: Λαύριο, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Προϋπολογισμός: 315.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1993-1995 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή τμήματος του Λιμένα Λαυρίου, Α’ Φάση εργασιών. Κατασκευή προσήνεμου μόλου και ενίσχυση τοίχου αντιστήριξης.