Τίτλος:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ TAEKWONDO Τοποθεσία: Φάληρο, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: ΕΥΔΕ/ Ο.Ε. 2004
Προϋπολογισμός: 2.877.646 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2003-2004 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου. Κατασκευή δικτύου οδοποιίας και δικτύου απορροής όμβριων υδάτων. Διαμόρφωση χώρων πάκτωσης οδοφωτισμού.

* Υπεργολαβία