Τίτλος: ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Τοποθεσία: Λ. Κηφισίας , Ν. Αττικής Κύριος Έργου:ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.Κ.Ε.Ο.
Προϋπολογισμός: 449.800.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1988-1989 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Διαπλάτυνση και ανακατασκευή της Λ. Κηφισίας από το Ζηρίνειο μέχρι την οδό Εμ. Μπενάκη συνολικού μήκους 1,7 km. Το αρχικό πλάτος της Λ. Κηφισίας ήταν 8 m και διαπλατύνθηκε σε 21 m με κεντρική νησίδα 1,5-2 m και πεζοδρόμια 3 m έκαστο. Έγινε ανακατασκευή όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας. Κατασκευάστηκε αποχετευτικό σύστημα όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 6 km, ,με κεντρικούς συλλεκτήρες διαμέτρου Φ1400-Φ1800. Επίσης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή υπόγειας διάβασης η οποία θεμελιώθηκε σε πασσάλους διαμέτρου Φ100. Κατασκευή πασσαλότοιχου αντιστήριξης με αλλήλοτεμνόμενους πασσάλους διαμέτρου Φ50. Εγκατάσταση σήμανσης, ασφάλιση, οδοφωτισμός.